Sprawy administracyjne i ze stosunku pracy


 

Kancelaria prowadzi szeroko rozumiane sprawy administracyjne dotyczące m.in nieruchomości i spraw budowlanych.
Reprezentujemy strony w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji rządowej i samorządowej.

Prowadzimy sprawy ze stosunku pracy lub z nim związane o roszczenia z innych stosunków prawnych,  a także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent.

Sporządzamy wnioski, odwołania oraz wnosimy skargi na decyzje i postanowienia organów. Reprezentujemy klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.